top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAnton Schuurmans

Les Engagés/cd&v Schaarbeek betreurt het verdwijnen van tramlijn 25

Eind december kondigde de MIVB een nieuw tramplan aan dat vanaf september 2024 in werking treedt. Dat plan komt er naar aanleiding van de nieuwe tram 10. Dat plan heeft grote gevolgen voor Schaarbeek. Een aantal wijzigingen zijn positief maar het verdwijnen van tram 25 valt te betreuren.Eerst en vooral het goede nieuws. Tram 7 was een echte sardienentram. Een nieuwe tramlijn 11 zal de capaciteit op lijn 7 in Schaarbeek verdubbelen. Schepen Byttebier verklaarde in de gemeenteraad dat we van 10 trams per uur naar 20 trams per uur kunnen gaan op piekomenten. Dat is een grote verbetering van de capaciteit.


Bij de interpellatie van gemeenteraadslid Anton Schuurmans (cd&v) kwam helaas aan het licht dat de overheid en de MIVB helaas niet in staat zijn om het tramaanbod op de ene lijn te verbeteren zonder een andere lijn af te schaffen. Een nieuwe tram 22 vervangt tram 25 maar doet quasi volledig het traject aan van de huidige tram 62. Die verbinding was er al en kan bezwaarlijk nieuw genoemd worden. Door het verdwijnen van tram 25 verliezen de wijken rond de Rogierlaan een directe verbinding met ULB/VUB en Boondaal. We betreuren het dan ook dat de gemeente geen positie heeft ingenomen in dit debat. Daarmee verbreekt Ecolo/Groen een verkiezingsbelofte om tram 25 en haar rechtstreekse verbinding tussen Schaarbeek en Etterbeek/Elsene kost wat kost te behouden.


Een ander zorgpunt is de communicatie en de betrokkenheid. De gemeente werd geïnformeerd over de nieuwe plannen maar had er geen inspraak in. Ook de reizigers werden nog niet betrokken of geïnformeerd. De gemeente verzekerde evenwel dat ze actief de veranderingen die door de MIVB worden doorgevoerd zal communiceren naar de Schaarbekenaren.


Voor Les Engagés/cd&v laat het nieuwe tramplan met het verdwijnen van tram 25 gemengde gevoelens na. Het Noorden van Brussel al slecht verbonden met de rest van Brussel. De openingsdatum van de nieuwe metro wordt keer op keer uitgesteld. Intussen liggen er niet meer dan enkele scenario’s op tafel om het bestaande openbaar vervoersaanbod in Schaarbeek te verbeteren. Dat terwijl tram 55 uit haar voegen barst en de stiptheid van tram 55 en tram 25, de toekomstige tram 22 dus, zeker in de spitsuren de wensen overlaat wegens de bottelnek aan Rogier.


Voor Anton Schuurmans en Cédric Mahieu “ verdienen Schaarbeek en Noord Brussel beter openbaar vervoer met snellere verbindingen naar de rest van Brussel. De gemeente moet een actievere rol opnemen om de belangen van de Schaarbeekse reizigers te verdedigen bij de MIVB en het Brussels Gewest.”


 

Les Engagés/cd& v Schaerbeek regrettent la disparition de la ligne de tram 25


Fin décembre, la STIB a annoncé un nouveau plan tram qui entrera en vigueur en septembre 2024. Ce plan vient en réponse au nouveau tram 10, qui a des implications majeures pour Schaerbeek. Certains changements sont positifs mais la disparition du tram 25 est regrettable. Tout d’abord, la bonne nouvelle. Le tram 7 était un véritable tram à sardines. La nouvelle ligne 11 doublera la capacité de la ligne 7 à Schaerbeek. Interrogée par Anton Schuurmans (conseiller communal CD&V), l’échevine Byttebier a déclaré au conseil communal que nous pourrions passer de 10 trams par heure à 20 trams par heure aux heures de pointe. Si cela est confirmé par la STIB, il s’agirait d’une amélioration considérable de la capacité.


Malheureusement, le gouvernement et la STIB ne peuvent pas améliorer la capacité des trams sur une ligne sans en supprimer une autre. Un nouveau tram 22 remplace le tram 25 mais fait presque entièrement le trajet de l’actuel tram 62. Cette liaison existait déjà et peut difficilement être qualifiée de nouvelle. Avec la disparition du tram 25, les quartiers autour de l’avenue Rogier perdent une connexion directe avec l’ULB/VUB et Boendaal. Nous regrettons donc que la commune n’ait pas pris position dans ce débat. Ce faisant, Ecolo/Groen ne respecte pas sa promesse électorale de préserver à tout prix le tram 25 et sa liaison directe entre Schaerbeek et Etterbeek/Ixelles.


Pour Les Engagés/cd&v, le nouveau plan de tram avec la disparition du tram 25 laisse des sentiments mitigés. Le nord de Bruxelles est déjà mal relié au reste de Bruxelles. La date d’ouverture du nouveau métro est sans cesse repoussée. Entre-temps, il n’y a pas plus de quelques scénarios sur la table pour améliorer l’offre de transport public existante à Schaerbeek. Et ce, alors que le tram 55 déborde et que la ponctualité du tram 55 et du tram 25, le futur tram 22 donc, laisse à désirer, surtout aux heures de pointe, en raison du goulot d’étranglement vers/de Rogier.


Rappelons également qu’en 2021, la STIB avait décidé de supprimer la ligne 32 qui, en soirée, permettait d’avoir une meilleure fréquence sur la ligne du tram 55. Cédric Mahieu, Conseiller communal Les Engagés, avait d’ailleurs dénoncé l’apathie du Collège et particulièrement de l’Echevine de la Mobilité dans ce dossier.


Pour Cédric Mahieu et Anton Schuurmans, « Schaerbeek et le Nord de Bruxelles méritent de meilleurs transports publics avec des connexions plus rapides vers le reste de Bruxelles. La Commune devrait jouer un rôle plus actif pour défendre les intérêts des voyageurs de Schaerbeek auprès de la STIB et de la Région bruxelloise. ».


Comments


bottom of page