top of page

Zowel repressieve als preventieve acties zijn noodzakelijk om de veiligheidscrisis aan te pakken.

VEILIGHEID

Brussel-66.jpg

DE BRUSSELAARS VERDIENEN VEILIGE STRATEN.

PREVENTIE

Voorkomen is beter dan genezen. Voorbeelden als de buurtvrijwilligers, sfeerbeheerders en stadsmariniers tonen aan dat een preventieve aanpak werkt en dat vrijwilligers en het middenveld hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Dit soort projecten wordt duurzaam verankerd.

 

WIJKAGENTEN

We verdubbelen het aantal wijkagenten in Brussel. We zorgen ook dat wijkagenten minstens 75% van hun tijd op het terrein kunnen doorbrengen zodat er meer blauw op straat is. We introduceren ook de ‘digitale wijkagent’. We willen de mogelijkheid om op drukke plaatsen, zoals stations en winkelcentra, digitale contactpunten in te richten waar rechtstreeks op digitale manier met de politie gesproken kan worden.

FIETSBRIGADE

De fietsbrigade van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene is een succes en verdient verdere navolging in zones die nog geen of een onvoldoende uitgebouwde fietsbrigade hebben. Zorg voor meer politie te voet of per fiets zodat het nabijheidsgevoel en de toegankelijkheid van de politie verbetert. Richt een meertalige toeristenpolitie op waar buitenlandse bezoekers terecht kunnen.

 

BESTUURLIJKE HANDHAVING

De Brusselse baronieën maken niet graag gebruik van bestuurlijke handhaving. Daardoor staat de politie te vaak alleen in haar taak. Zowel het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als de instrumenten in de recente wet gemeentelijke bestuurlijke handhaving om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, worden onvoldoende gebruikt. Netheidsambtenaren, gemeenschapswachten en parkeerwachters kunnen de politie ontlasten door de handhaving over te nemen. Zo komt er politietijd vrij die kan gaan naar het bestrijden van de overige criminaliteit.

 

500 EURO PER INWONER

Stad Antwerpen investeert jaarlijks per inwoner meer dan 500 euro in de lokale politie. Heel wat Brusselse gemeenten raken zelfs niet aan 300 euro per inwoner per jaar. Een gecombineerde investering van gemeenten en het Brussels Gewest van minstens 500 euro per inwoner in de lokale politiezones moet de norm worden. Daarmee kan geïnvesteerd worden in de nieuwste uitrusting en kunnen de politieagenten de waardering en het materiaal dat ze verdienen. Daarnaast moet de financiering van de lokale politie onder de loep genomen worden. De bestaande KUL-norm is achterhaald en dient hervormd te worden.

EEN BRUSSELSE POLITIEZONE

Dat geld moet zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De afgelopen jaren is opnieuw duidelijk geworden dat het veiligheidsbeleid in Brussel te versnipperd is. Er is duidelijk nood aan meer eenheid van visie en leiding voor wat betreft het politie- en veiligheidsbeleid in de hoofdstad. Eén Brusselse politiezone die onder de coördinatie valt van de minister-president is de toekomst. Om de nabijheid te behouden, zetten we in op lokale integrale veiligheidsantennes, LISA’s. In deze antennes komt iedereen die werkt rond preventie en repressie samen, van buurtwerkers en gemeenschapswachten tot de lokale politie.

KETENGERICHTE DRUGSAANPAK

We gaan verder in onze aanpak van drugscriminaliteit en zorgen voor een ketengerichte drugsaanpak: preventie, nazorg en hulpverlening voor gebruikers, een streng repressief beleid en internationale samenwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Specifieke aandacht moet besteed worden aan nieuwe soorten drugs, zoals bijvoorbeeld lachgas of zombiedrugs die in meer en meer gemeenten opmars vindt. Een ketengerichte aanpak moet samen gaan met een lokale aanpak op maat van de wijk in de zogenoemde hotspots. Elke hotspot wordt uitgerust met een Koban, een mobiel politiecommissariaat zoals dit bestaat in Tokio. Zo zijn de agenten vlugger ter plaatse en het heeft ook een afschrikkende werking. De drugsepidemie kan ook niet los gezien worden van maatschappelijke problemen: er is een wooncrisis, een daklozencrisis en een tewerkstellingscrisis.

MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

Interventies van veiligheids- en gezondheidsdiensten bij mensen met een ernstige verslavingsproblematiek zijn vaak risicovol. We willen meer inzetten op multidisciplinaire teams van politie, artsen en zorgkundigen die ingeschakeld worden bij interventies bij mensen met een ernstige drugsverslaving. Drugsgebruikers die een reëel gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving vormen, moeten gedwongen opgenomen kunnen worden in een gespecialiseerd ziekenhuis of instelling.  

VERY IRRITATING POLICE

Overlast door rondhangende vandaaltjes, (jeugd)bendes, drugsdealers en druggebruikers in de buurt gaan we tegen door de inzet van ‘very irritating police’.

SNELRECHT

We willen dat er meer wordt ingezet op snelrecht in Brussel. Voor bepaalde feiten moet een vermeende dader binnen de 24u na aanhouding een PV met dagvaarding krijgen en verschijnen binnen de 10 dagen tot 2 maanden. Zo is de tijd tussen daad en straf zo kort mogelijk en is de sanctie direct voelbaar. 

SOCIAAL CONTRACT

We begeleiden jongeren met een sociaal contract om delinquentie en recidive te voorkomen. Alle actoren, gaande van onderwijs, opleiding, jeugdwerk, justitie en politie bundelen de krachten om te voorkomen dat risicojongeren overlast bezorgen of in de criminaliteit terecht komen, én om hen op de goede weg te zetten in het leven.

OPENBAAR VERVOER

We zorgen voor veilige stations, perrons en openbaar vervoer.  We rusten de Brusselse stations uit met toegangspoortjes. Daarmee vangen we twee vliegen in één klap: we gaan zwartrijden tegen en maken komaf met onveiligheid. We versterken ook de spoorwegpolitie om een grotere fysieke aanwezigheid te hebben van politie in de trein en op het perron.

ABSOLUTE NULTOLERANTIE

We breiden de absolute nultolerantie voor alle vormen van geweld uit naar hulp- en veiligheidsdiensten. We dulden geen geweld tegen stewards, veiligheidsagenten, dokters, spoedartsen, verpleegsters. Ook onze netheidsdiensten moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. Dit moet ook voor de parketten een topprioriteit vormen. Voor dit soort van feiten mag er geen ruimte zijn voor seponeringen. We zetten verder in op het gebruik van bodycams bij de politie om alle betrokkenen te beschermen bij een interventie. Professioneel profileren moet de uitvoering van identiteitscontroles zo objectief mogelijk houden.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

We zijn kordaat ten aanzien van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. We creëren de mogelijkheid voor slachtoffers om online aangifte te doen van feiten van seksueel geweld via Police-on-Web en worden daarbij onmiddellijk richting meerdere hulpkanalen en aangiftemogelijkheden begeleid, zoals onder meer de Zorgcentra na Seksueel Geweld. We zetten bewustwordingsteams of infocoaches rond grensoverschrijdend gedrag in en introduceren in de horeca het concept “Ask for Angela”. We zorgen ervoor dat studenten een laagdrempelig aanspreekpunt hebben bij de politie. Net zoals in Leuven en Hasselt, moet er ook in Brussel een ‘studentenflik’ komen.

bottom of page