top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Paul Delva en Brigitte Grouwels over beleidsverklaring: “Middenklasse in het hart van het beleid a.u


"De Brusselse Regering krijgt de volle steun van de CD&V-fractie om verder te timmeren aan de weg vooruit voor Brussel." De CD&V-volksvertegenwoordigers Paul Delva en Brigitte Grouwels reageren verheugd op de beleidsverklaring van de Brusselse Regering. Niettemin vraagt de CD&V-fractie aandacht voor een aantal werven die in het laatste jaar van deze regeerperiode prioritair moeten worden aangepakt. Het gaat dan om een uniformer gewestelijk veiligheidsbeleid, een meer tweetalige dienstverlening, een doorbraak in de ontwikkeling van de site Schaarbeek-Vorming, een reglementair kader voor de ontwikkeling van het 5G-netwerk, aandacht voor jonge werklozen zonder diploma en een duidelijke visie in het creëren van alternatieven voor de auto.

Paul Delva en Brigitte Grouwels zijn opgetogen met het fraaie rapport dat de Brusselse Regering kan voorleggen. "De maatregelen die deze regering heeft genomen zullen de levenskwaliteit van de Brusselaars danig verbeteren en moet de middenklasse overtuigen om in Brussel te blijven wonen", aldus Paul Delva en Brigitte Grouwels.

Ondanks dit mooie bilan ligt in het laatste werkjaar van deze regeerperiode nog een pak werk op de plank. Paul Delva en Brigitte Grouwels somden dan ook een aantal werven op, waarvan ze verwachten dat ze in het laatste jaar van deze regeerperiode prioritair worden aangepakt:

- Een uniformer gewestelijk veiligheidsbeleid zoals de harmonisering van de politiereglementen, de oprichting van een gewestelijke aankoopcentrale en de operationalisering van een videoplatform waar alle politiezones aan deelnemen. Heel wat van deze zaken werden afgesproken in het kader van de 6de staatshervorming, maar werden niet niet (volledig) uitgevoerd.

- Een doorbraak in het dossier van Schaarbeek-Vorming. De gesprekken tussen het Brusselse en het federale niveau lopen en moeten eindelijk tot een doorbraak leiden.

- Een tweetalige dienstverlening. De CD&V-fractie kant zich resoluut tegen elke afzwakking van de bestaande taalwetgeving, zoals recent nog werd gesuggereerd. De CD&V-fractie past ervoor om de lat van de taalwetgeving lager te leggen. Wel willen we meehelpen aan initiatieven om meer kandidaten de kans te geven om over de huidige lat te springen. Tal van ‘good practices’ zijn voor handen.

- De ontwikkeling van het 5G-netwerk. De CD&V-fractie steunt de ambitie van staatssecretaris Bianca Debaets om van Brussel de eerste Belgische stad met 5G te maken. De grote vooruitgang kan er pas komen als er iets gedaan wordt aan de strenge en rigide stralingsnormen. De CD&V-fractie vraagt daarom om deze Brusselse stralingsnormen aan te passen en meer in overeenstemming te brengen met de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie.

- Het blijft cruciaal dat er in Brussel meer gespecialiseerde opleidingen komen waar jongeren zonder diploma middelbaar onderwijs toch worden toegelaten.

- Alternatieven voor de auto moeten nog aantrekkelijker worden gemaakt: meer fietsenstallingen aan MIVB stations, meerdere publieke laadpalen voor elektrische wagens binnen een straal van één kilometer in centra en een duidelijke keuze voor Koning Fiets met aangepaste infrastructuur. Bovendien moet er dringend werk worden gemaakt van een hervorming van de verkeersfiscaliteit. Deze moet groener en op termijn moet er een slimme kilometerheffing voor personenwagens komen.

“Heel wat zaken die de levenskwaliteit van de inwoners van deze stad verbeteren, werden reeds gerealiseerd. Er liggen echter nog een aantal werven open. De CD&V-fractie verwacht dat de Minister President deze het laatste jaar van de legislatuur zal aanpakken.”, zo concluderen Paul Delva en Brigitte Grouwels.

PAUL DELVA BRIGITTE GROUWELS Fractieleider CD&V Volksvertegenwoordiger

Senator

+32 475 54 94 36 + 32 496 52 50 45


bottom of page