top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

PAUL DELVA (CD&V): “Decumuldebat: Brussels model op de helling”


Paul Delva (CD&V) benadrukte vandaag namens de CD&V-fractie in het decumul-debat in het Brussels Parlement dat de discussie twee onderscheiden luiken heeft: (i) het inhoudelijke debat over het al-of-niet invoeren van een decumul in welke vorm dan ook, en (ii) de te volgen parlementaire procedure.

  • Inhoudelijk debat

“CD&V stond en staat open voor een debat over de decumul. We hebben amendementen ingediend die een decumul voor burgemeesters zou doorvoeren. We betreuren dat onze amendementen zonder enige discussie van tafel zijn geveegd. Onze amendementen vormen in onze ogen nochtans een goede basis van compromis, die er vandaag niet is”, zo zei Paul Delva.

  • Parlementaire procedure

Drie grote problemen duiken hier op.

  • Er is bewust gebruik gemaakt van de gemeentewet om bepaalde bijzondere meerderheden te kunnen omzeilen. Logischerwijze moest men werken via een bijzondere ordonnantie (en dus: 2/3 meerderheid).

  • Het voorstel haalt geen dubbele meerderheid in de beide taalgroepen. Omdat niet gewerkt wordt met een bijzondere ordonnantie kan men na 30 dagen overgaan tot een tweede stemming waarbij die dubbele meerderheid niet meer nodig is. Deze zogenaamde “Lombardmeerderheid” is er destijds gekomen ter voorkoming van een blokkering van de Brusselse instellingen door extreem-rechts. Vandaag wordt dit instrument doelbewust gebruikt met een andere finaliteit.

  • Bovendien legt de ordonnantie niet alleen regels op aan Brusselse parlementsleden, maar ook aan volksvertegenwoordigers van andere parlementen, zoals het Vlaams Parlement. Dit is ongezien.

“Brigitte Grouwels en ikzelf zullen niet meewerken aan deze procedure die neigt naar rechtsmisbruik en bevoegdheidsovertreding. Het debat zet het Brussels consensusmodel bovendien zwaar op de helling, en daaraan wil onze fractie geenszins meewerken. Onze fractie blijft graag bereid om mee te denken over hoe we een decumul zouden kunnen invoeren voor bepaalde mandatarissen. Maar de drie bovenstaande juridische en technische argumenten zijn van die orde dat we gedwongen worden om tegen dit voorstel te stemmen.” zo betoogde Paul Delva.


bottom of page