top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Senaat stemt in met resolutie voor een eenvoudigere belastingaangifte


Initiatiefneemster Brigitte Grouwels (CD&V) opgetogen over brede steun

Een vereenvoudiging van het belastingsysteem, een leesbaardere belastingaangifte en de toevoeging van een educatief luik aan de aangifte. Het zijn 3 aanbevelingen uit de resolutietekst voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte van Senator Brigitte Grouwels (CD&V). De tekst werd vandaag met een grote meerderheid goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Senaat. "Met deze resolutietekst vragen we dat de belastingaangifte veel meer wordt opgesteld vanuit het oogpunt van de belastingplichtige", verduidelijkt Senator Brigitte Grouwels. "We kunnen immers niet rond de vaststelling heen dat onze belastingaangifte met meer dan 800 codes wel erg complex is geworden, ondanks het feit dat de voorbije jaren wel degelijk stappen in de goede richting werden gezet."

De hoge moeilijkheidsgraad van de huidige belastingaangifte verwijdert ons steeds meer van wat een aangifte zou moeten zijn: voldoende eenvoudig, leesbaar en transparant.

De vandaag goedgekeurde resolutietekst beveelt daarom aanpassingen op 3 niveaus:

  1. Het vereenvoudigen van het belastingsysteem door bij de totstandkoming van fiscale wetten telkens ook de impact op de belangaangifte te bekijken. Manieren om het belastingsysteem eenvoudiger te maken zijn het gebruik van bevrijdende bronbelastingen of het beperken van uitzonderingen en uitzonderingsregimes.

Senator Brigitte Grouwels: "Op dit vlak is er ook een belangrijke taak weggelegd voor ons, parlementsleden. Bij de totstandkoming van nieuwe fiscale wetten moeten we als parlementsleden veel meer stilstaan bij hun impact op de belastingaangifte. Is het bijvoorbeeld echt nodig om in ons land 160 codes te hebben rond woonfiscaliteit? Kunnen we het gedrag van burgers niet beter sturen door andere dan fiscale stimuli, bijvoorbeeld door subsidies te verstrekken in plaats van voor een belastingaftrek te kiezen?"

2. De aangiftebrief moet een stuk leesbaarder worden gemaakt, via:

- de uitbreiding van de vooraf ingevulde gegevens via tax-on-web en de papieren aangifte. Ook moet het aantal personen verhogen dat een vereenvoudigde aangifte ontvangt.

- het omzetten van moeilijk begrijpbare formuleringen in een helder taalgebruik.

- de belastingaangifte in de vorm van een beslissingsboom, waardoor burgers haast automatisch worden geleid naar de codes die op hen van toepassing zijn.

- de jaarlijkse veranderingen aan de aangifte moeten worden beheerd. In een begeleidend schrijven moet daarom duidelijk worden vermeld welke zaken veranderd zijn in vergelijking met de aangifte van het jaar voordien.

  1. Het toevoegen van een educatief luik aan de belastingaangifte, waarbij op overzichtelijke wijze wordt aangegeven naar welke beleidsdomeinen het belastinggeld gaat én welke overheid verantwoordelijk is voor welk beleidsdomein.

Senator Brigitte Grouwels: "Een aantal Belgische provincies heeft nu al een dergelijk educatief luik uitgewerkt. We zien dat dit een positieve dynamiek teweeg brengt: het geeft de burger een beter inzicht in het bestuur, het valoriseert het werk van de overheid én het verbetert tot slot de democratische controle door de burger."

Brigitte Grouwels rekent erop dat de diverse regeringen van ons land deze aanbevelingen ter harte zullen nemen. "De voorbije jaren werd al een deel van de weg afgelegd om onze belastingaangifte te vereenvoudigen, zoals de uitbreiding van het aantal vereenvoudigde aangiftes", besluit ze. "Niettemin is er nog een weg te gaan. Met deze resolutietekst roept de Senaat op om verder te gaan op deze ingeslagen weg."


bottom of page